Wedding Day Connie & Alfred by Jack @ Marriott Hotel

在每一次傾Rundown的時候,在晚宴上播放Same day photo slide show時我都會有一個堅持,

就是一對新人一定要在場才能播放,因為新人在當晚睇片感受特別強烈,感情也特別豐富,

我都會在那個時刻捕捉他們很多表情,這些畫面都很珍貴很值得留住。

C & A-1003 copy C & A-1005 copy C & A-1012 copy C & A-1036 copy C & A-1062 copy C & A-1074 copy C & A-1092 copy C & A-1102 copy C & A-1137 copy C & A-1183 copy C & A-1205 copy C & A-1207 copy C & A-1253 copy C & A-1300 copy C & A-1325 copy C & A-1334 copy C & A-1457 copy C & A-1517 copy C & A-1669 copy C & A-1684 copy C & A-1688 copy C & A-1691 copy C & A-1704 copy C & A-1715 copy C & A-1720 copy C & A-1741 copy C & A-1751 copy C & A-1769 copy C & A-1772 copy C & A-1775 copy C & A-1869 copy C & A-1884 copy C & A-1890 copy C & A-1920 copy C & A-1930 copy C & A-1949 copy C & A-2003 copy C & A-2014 copy C & A-2068 copy C & A-2118 copy C & A-2170 copy C & A-2182 copy C & A-2189 copy C & A-2193 copy